/

En

Poster展板为:150cm高*95cm宽。简单模板见附件:prcv2020_poster.pptx


Poster Session 1
时间:10月17日/October 17 15:00-17:30
序号 作者 论文
1 Xie, Ben; Wu, Xiaofu*; Zhang, Suofei; Zhao, Shiliang; Li, Ming Learning Diverse Features with Part-Level Resolution for Person Re-Identification
2 Liu, Xingchen; Jia, Juncheng* Medical CT Image Super-Resolution via Cyclic Feature Concentration Network
3 Wu, Xiaofu*; Cheng, Lei; Zhang, Suofei Open Set Domain Adaptation with Entropy Minimization
4 Hu, Changhui*; Ye, Mengjun; Zhang, Yang; Lu, Xiaobo Diagonal Symmetric Pattern Based Illumination Invariant Measure for Severe Illumination Variations
5 Wu, Ziwei*; Lu, Yao; Li, Gongping; Wang, Shunzhou; Wang, Xuebo; Wang, Zijian Blind Super-Resolution with Kernel-Aware Feature Refinement
6 Wang, Haodi*; Jiao, Libin; Bie, Rongfang; Wu, Hao Semantic Inpainting with Multi-Dimensional Adversarial Network and Wasserstein Distance
7 Tang, Ruixue*; Ma, Chao Interpretable Neural Computation for Real-World Compositional Visual Question Answering
8 Shang, Wei; Zhu, Pengfei; Ren, Dongwei* Semi-supervised Learning to Remove Fences from A Single Image
9 Zhu, Changming*; Ma, Lin; Wang, Panhong; Miao, Duoqian Multi-view and multi-label method with three-way decision-based clustering
10 Guo, Qingxiang; Liu, Yingjian*; Yin, Haoyu; Li, Yue; Li, Chaohui Multi-scale Dense Object Detection in Remote Sensing Imagery Based on Keypoints
11 Ding, Xinnan; Tian, Ying; Wang, Chenhui; Li, Yilong; Yang, Haodong; Wang, Kejun* Attention-based network for semantic image segmentation via adversarial learning
12 Qi, Shengxiang*; Yang, Jiarong Efficient Single Shot Object Detector Towards More Accurate and Faster Prediction
13 Hu, Qi*; Hu, Shaohai, Liu, Shuaiqi Ship Detection in SAR Images Based on Region Growing and Multi-Scale Saliency
14 Zhu, Yixuan*; Zhang, Mengmeng; Li, Wei; Tao, Ran; Ran, Qiong Collaborative Classification for Woodland Data Using Similar Multi-Concentrated Network
15 Jia, Ruiming*; Li, Tong; Yuan, Fei FF-GAN: Feature Fusion GAN for Monocular Depth Estimation
16 Yuan, Aihong*; Gao, Xiaoyu; You, Mengbo; He, Dongjian Joint Self-Expression with Adaptive Graph for Unsupervised Feature Selection
17 Hong, Xiaobin*; Zhang, Tong; Cui, Zhen; Xu, Chunyan; Zhang, Liangfang; Yang, Jian Fast Hyper-Walk Gridded Convolution on Graph
18 Fan, Duyao; Yao, Yazhou*; Cai, Yunfei; Shu, Xiangbo; Huang, Pu; Yang, Wankou A Novel CNN Architecture for Real-time Point Cloud Recognition in Road Environment
19 Zhang, Lingli *; Chen, Ke-jia; Zhou, Xiaomeng HOSENet: Higher-order Semantic Enhancement for Few-shot Object Detection
20 Bai, Jiemi; Yao, Yazhou*; Wang, Qiong; Zhou, Yichao; Yang, Wankou; Shen, Fumin Multi-Model Network for Fine-Grained Cross-Media Retrieval
21 Cai, Yanbin; Geng, Zhuliang; Liang, Yating; Fu, Peng* Extraction of Spectral-Spatial 3-Dimensional Homogeneous Regions from Hyperspectral Images and Its Application to Fast Classification
22 Li, Chen*; Zhang, Jiawei; Kulwa, Frank; Qi, Shouliang; Qi, Ziyu A SARS-CoV-2 Microscopic Image Dataset with Ground Truth Images and Visual Features
23 Zhang, Kehui*; Zhou, Langming; Xiao, Changyan Feature-less Stitching of Cylindrical Cable for Surface Inspection of Cable-stayed Bridges
24 Chen, Yuliang*; Liu, Yazhou; Lasang, Pongsak; Sun, Quansen Principal Semantic Feature Analysis with Covariance Attention
25 Zhang, Manman; Fang, Yuchun*; Li, Yifan Hierarchical Fusion for Gender Recognition Based on Hand Images
26 Wang, Liang*; Zhao, ChangShuang; Shao, Ling; Wu, Yihong UDenseNet: A Universal Dense Convolutional Network for Image Recognition
27 Li, Wenhao *; Sang, Nong End-to-end Blurry Template Matching Method Based on Siamese Networks
28 Wei, Zhe; Liu, Yongfeng; Li, Mengjie; Li, Congli*; Xue, Song Blind Quality Assessment Method to Evaluate Cloud Removal Performance of Aerial Image
29 Yi, Xiao*; Song, Yonghong; Zhang, Yuanlin Enhanced Darknet53 Combine MLFPN Based Real-time Defect Detection in Steel Surface
30 Huang, Kang *; Shi, Jun; Zhang, Gaofeng; Xu, Benzhu; Zheng, Liping D-CrossLinkNet for Automatic Road Extraction from Aerial Imagery
31 Shao, Jingjing; Xiao, Lei; Hu, Zhongyi * Adaptive Model Updating Correlation Filter Tracker with Feature Fusion
32 Peng, Shenhui*; Song, Li; Ling, Jun; Xie, Rong; Xu, Song; Li, Lin A Deep Tracking and Segmentation Approach for Soccer Videos Visual Effects
33 Wang, Jingpu*; Lin, Youquan; Zhaung, Long; Guo, Jie Towards More Robust Detection for small and densely arranged ships in SAR Image
34 Zhang, Wei; Mao, Yaobin*; Han, Yi SLPNet: Towards End-to-end Car License Plate Detection and Recognition Using Lightweight CNN
35 Duan, Lijuan; Feng, Xuan; Chen, Jie*; Xu, Fan An Automated Method with Feature Pyramid Encoder and Dual-Path Decoder for Nuclei Segmentation
36 Han, Yaohang*; Di, Huijun; Zheng, Hanfeng; Qi, Jianyong ; Gong, Jianwei GCVNet: Geometry Constrained Voting Network to Estimate 3D Pose for Fine-Grained Object Categories
37 Zhang, GuangLun; Yang, Lu* Single-view 3D Shape Reconstruction with Learned Gradient Descent
38 Yu, Mochen; Guo, Yuke; Sun, Diya; Pei, Yuru*; Xu, Tianmin Automatic Tooth Segmentation and 3D Reconstruction from Panoramic and Lateral Radiographs
39 Wan, Peng*; Zhang, Daoqiang Depth-adaptive Discriminant Projection with Optimal Transport
40 Yang, Lin; Liu, Yuhang; Fan, Wentao* Axial Data Modeling with Collapsed Nonparametric Watson Mixture Models and Its Application to Depth Image Analysis
41 Hu, PeiYi; Xu, Mengqiu*; Wu, Ming; Chen, Guang; Zhang, Chuang Handwritten Style Recognition for Chinese Characters on HCL2020 dataset
42 Li, Yuelong; Bi, Junyu; Zhang, Tongshun; Wang, Jianming* Multimodal Image Retrieval Based on Eyes Hints and Facial Description Properties
43 Xie, Zhenyu; Lai, Jian-Huang*; Xie, Xiaohua LG-VTON: Fashion Landmark Meets Image-based Virtual Try-on
44 Wang, Xili*; Zhang, Xiaojuan; Guo, Huimin; Yu, Shuai; Zhang, Shiru A Remote Sensing Image Segmentation Model based on CGAN Combining multi-scale Contextual Information
45 Huang, Shuaiyi*; Wang, Qiuyue; He, Xuming Confidence-aware Adversarial Learning for Self-supervised Semantic Matching
46 Lu, Zeshan*; Liu, Kun; Zhang, Yongwei; Liu, Zhen; Dong, Jiwen; Liu, Qingjie; Xu, Tao Building Detection Via Complementary Convolutional Features of Remote Sensing Images
47 Li, Jianian*; Yu, Yanwei; Lu, Yunhong; Song, Peng Student Performance Prediction based on Multi-View Network Embedding
48 Chen, Wenjing; Lu, Xiaoqiang* Unregistered Hyperspectral and Multispectral Image Fusion with Synchronous Nonnegative Matrix Factorization
49 Sun, Xin*; Xie, Xiaohao; Zhang, Yingjie; Cui, Jiaming Clinical Pathway Optimal Scheduling based on Hybrid Intelligent Optimization Algorithm
50 Li, Rihong* Feature Selection and Classification of Texture Images Based on Local Structure and Low-Rank Constraints
51 Su, Haosheng; Lai, Zhihui*; Liu, Ning; Wan, Jun Nuclear-norm-based Jointly Sparse regression for two-dimensional image regression
52 Chen, Yilei; Xie, Xuemei*; Ma, Lihua; Du, Jiang; Shi, Guangming Multi-level Prediction with Graphical Model for Human Pose Estimation
53 Xu, Kailin*; Xia, Siyu; Li, Guang Automatic Classification of Sleep Stages based on Raw Single-Channel EEG
54 Huang, Fangjun * Reversible Data Hiding Based on Prediction-Error-Ordering
55 Zhang, Fanlong*; Chang, Heyou; Yang, Zhangjing; Zhan, Tianming; Yang, Guowei Hyperspectral Image Restoration for Non-additive Noise
56 Chen, Haitao; Yin, Haitao* Hyperspectral Image Denoising Based on Graph-Structured Low Rank and Non-Local Constraint
57 Ma, Long; Lin, Jie; Shang, JingJie; Zhong, Wei; Fan, Xin; Luo, Zhongxuan; Liu, Risheng* Learning Multi-Scale Retinex with Residual Network for Low-light Image Enhancement
58 He, Jiankai; Jiang, Bin*; Yang, Chao; Tu, Wenxuan Hybrid Dilated Convolution Network Using Attentive Kernels for Real-time Semantic Segmentation
59 Wang, Nianyi*; Wang, Weilan; Hu, Wenjin; Fenster, Aaron; Li, Shuo Damage Sensitive and Original Restoration Driven Thanka Mural Inpainting
60 Li, Yiqun*; Ma, Lan; Yu, Dahai Learning from Rankings with Multi-level Features for No-reference Image Quality Assessment
61 Wang, Xiaodong*; Huang, Xiaoming Background Cleaning and Direction Weight in Salient Object Detection
62 Wang, Qiang* Position and Orientation Detection of Insulators in Arbitrary Direction Based on YOLOv3
63 Zhou, Li-Fang*; Gu, Yu Direction-Sensitivity Features Ensemble Network for Rotation-Invariant Face Detection
64 Wang, Kaixun; Liu, Hao* Subset Ratio Dynamic Selection for Consistency Enhancement Evaluation
65 Chen, Ao*; Zhou, Yue An Attention Enhanced Graph Convolutional Network for Semantic Segmentation


Poster Session 2
时间:10月18日/October 18 15:00-17:30
序号 作者 论文
1 Li, Yang*; Wang, Jiabao; Miao, Zhuang; Wang, Jixiao; Zhang, Rui Training Wide Residual Hashing from Scratch
2 Qu, Yan*; Deng, Weihong; Hu, Jiani H-AT: Hybrid Attention Transfer for Knowledge Distillation
3 Wang, Wei; Wen, Zhijie*; Ma, Liyan; Ying, Shihui Multi-Metric Joint Discrimination Network for Few-shot Classification
4 Meng, Xuyang*; Fan, Chunxiao ; Ming, Yue; Zhang, Runqing; Zhao, Panzi MD-ST: Monocular Depth Estimation Based on Spatio-Temporal Correlation Features
5 Xie, Fei*; Wang, Ning; Yao, Yucong; Yang, Wankou; Zhang, Kaihua; Liu, Bo Hierarchical Representations with Discriminative Meta-filters in Dual Path Network for Tracking
6 Ding, Hao; Wu, Songsong*; Tang, Hao; Wu, Fei; Gao, Guangwei; Xiao-Yuan, Jing Cross-View Image Synthesis with Deformable Convolution and Attention Mechanism
7 Zheng, Hanfeng*; Di, Huijun; Han, Yaohang; Gong, Jianwei TriSpaSurf: A Triple-View Outline Guided 3D Surface Reconstruction of Vehicles from Sparse Point Cloud
8 Liu, Lei*; Wang, Kangkan; Yang, Jian 3D Human Body Shape and Pose Estimation from Depth Image
9 Zhu, Ting; Xia, Siyu*; Bian, Zhangxing; Lu, Changsheng Highlight Removal in Facial Images
10 Guo, Xiaodong; Weng, Yang* Deep Dependency Network for Multi-Label Text Classification
11 Yang, Jianhua*; Huang, Yan; Huang, Linjiang; Wang, Yunbo; Ma, Zhanyu; Wang, Liang Global Context Enhanced Multi-modal Fusion for Referring Image Segmentation
12 Shen, Yue; Zhao, Haoran; Sun, Xin*; Zhang, Yu; Dong, Junyu Underwater Enhancement Model via Reverse Dark Channel Prior
13 Shao, Jinxin; Hu, Yutao; Liu, Zhen; Ma, Teli; Zhang, Baochang* Improving Backbones Performance by Complex Architectures
14 Cheng, Xu*; Li, Enlu; Fu, Zhangjie Residual Attention SiameseRPN for Visual Tracking
15 Shuojin, Yang* Inception Parallel Attention Network for Small Object Detection in Remote Sensing Images
16 Wang, Fangyu*; Wang, Zhenyu; Xie, Xuemei; Shi, Guangming A Multi-level Equilibrium Clustering Approach for Unsupervised Person Re-identification
17 Pu, Lei*; Feng, Xinxi; Hou, Zhi-qiang; Yu, Wang-sheng; Zha, Yufei; Jiao, Zhiqiang MHASiam: Mixed High-order Attention Siamese Network for Real-time Visual Tracking
18 Wang, Qiannan; Zhu, Zhaoyan; Liang, Xuefeng*; Huiwen, Shi; Cao, Pu Deep relevance feature clustering for discovering visual representation of tourism destination
19 Li, Hongsheng; Zhu, Guangming*; Zhang, Liang; Song, Juan; Shen, Peiyi Graph-Temporal LSTM Networks for Skeleton-Based Action Recognition
20 Lu, Simeng; Huang, Shen; Zhang, Sunny Yun; Zheng, Xiujuan; Miao, Danmin; Wang, Jiajun*; Chi, Zheru Detection of high-risk depression groups based on eye-tracking data
21 Wang, Jinping; Lian, Zhichao* A Novel Unsupervised Hashing Method for Image Retrieval Based on K-reciprocal Nearest Neighbors
22 Li, Desheng*; Lu, Yuwu; Wang, Wenjing Canonical Correlation Cross-domain Alignment for Unsupervised Domain Adaptation
23 Hu, Jungle*; Zhou, Yue Cross-modality Person ReID with Maximum Intra-class Triplet Loss
24 Wen, Zonghui; Shu, Zhenqiu*; You, Congzhe; Zhang, Yunmeng; Wu, Xiao-Jun Locally Consistent Constrained Concept Factorization with Lp Smoothness for Image Representation
25 Ni, Qingzhan; Wang, Chenxing*; Da, Feipeng Branch Information Correction Network for Human Pose Estimation
26 Ding, Yutong; Hu, Xiuqing; He, Yuqing*; Liu, Mingqi; Wang, Saijie Cloud detection algorithm using advanced fully convolutional neural networks in FY3D-MERSI imagery
27 Huang, Shangfeng*; Xia, Qiming; Lin, Yanhao; Lian, Haiyan; Wang, Zongyue; Cai, Guorng; Su, Jinhe Multi-Layer Pointpillars:Multi-Layer Feature Abstraction for Object detection from Point Cloud
28 Li, Zeyuan; Wang, Jianzong*; Qu, Xiaoyang; Xiao, Jing 3D Point Cloud Segmentation for Complex Structure Based on PointSIFT
29 Suman, Xia*; Cheng, Cheng; Haoyuan, Wang; Xuguang, Wang Gradient analysis of loss function based on system balance
30 Zhang, Min*; Hou, Wenjing; Zhang, Lei; Xu, Xiaomin; Feng, Jun Completely Blind Image Quality Assessment with Visual Saliency Modulated Multi-Feature Collaboration
31 Lin, Zhenkai*; Zheng, Fei; Ding, Jianpei; Li, Jinping Blood flow velocity detection of nailfold microcirculation based on spatiotemporal analysis
32 Wang, Junfeng; Liu, Fan*; Zhang, Tao Pavement Crack Detection using Attention U-net with Multiple Sources
33 Zhang, Jinxia* A Robust Automatic Method for Removing Projective Distortion of Photovoltaic Modules from Close Shot Images
34 Zhou, Bin; Liu, Xin; Zhong, Bineng* A Cooperative Tracker by Fusing Correlation Filter and Siamese Network
35 Nie, Chang*; Wang, Huan Infrared Small Target Detection Based On Prior Constraint Network And Efficient Patch-Tensor Model
36 Zhu, Yi; Fan, Baojie* Multi-classifier Guided Discriminative Siamese Tracking Network
37 Deng, Wenjin; Zheng, Yinglin; Li, Hui; Wang, Xianwei; Wu, Zizhao; Zeng, Ming* VH3D-LSFM:Video-based Human 3D Pose Estimation with Long-term and Short-term Pose Fusion Mechanism
38 Chen, Junheng*; Luan, Xiao; Li, Weisheng Global-Local Mutual Guided Learning for Person Re-Identification
39 Hu, Zibo; Kun, Gao*; Zeyang, Dou; Zhang, Xiaodian Noise Resistant Focal Loss for Object Detection
40 Li, Junhui*; Li, Heping; Zeng, Hui SEGM: A Novel Semantic Evidential Grid Map by Fusing Multiple Sensors
41 Ou, Jie; Wu, Hong* Efficient Human Pose Estimation with Depthwise Separable Convolution and Person Centroid Guided Joint Grouping
42 Huanbin, Zeng*; Zhu, Suguo Discriminative Regions Erasing Strategy for Weakly-supervised Temporal Action Localization
43 Wang, Wenzhe*; Wu, Bin; Li, Fangtao; Liu, Zihe Multi-Cue and Temporal Attention for Person Recognition in Videos
44 Dakhia, Abdelhafid*; Wang, Tlantlan; Lu, Huchuan Dynamically-passed Contextual Information Network for Saliency Detection
45 Pan, Mingyuan; Song, Huihui*; Li, Junxia; Zhang, Kaihua; Liu, Qingshan Top-down Fusing Multi-level Contextual Features for Salient Object Detection
46 Wang, Xiang; Gao, Changxin; Zhang, Shiwei; Sang, Nong* Multi-Level Temporal Pyramid Network for Action Detection
47 Zhao, Cairong*; Feng, Shuyang Path Aggregation and Dual Supervision Network for Scene Text Detection
48 Pan, Zongrong; Zhu, Anna* Zero-shot Learning Based on Salient Region and Enhanced Semantics
49 Cheng, Qi*; Wu, Yingjie; Chen, Fei; Guo, Yilong Balanced Loss for Accurate Object Detection
50 Wang, Chaochen; Wang, Wenzhong*; Li, Chenglong; Tang, Jin Synthesizing Large-Scale Datasets for License Plate Detection and Recognition in the Wild
51 Yi, Lin; Lei, Yajie; Fan, Zhichen; Zhou, Yingting; Chen, Dan; Liu, Ran* Automatic Detection of Cervical Cells using Dense-Cascade R-CNN
52 Wang, Yimu*; Wei, Xiu-Shen; Xue, Bo; Zhang, Lijun Piecewise Hashing: A Deep Hashing Method for Large-Scale Fine-Grained Search
53 Zhu, Shumin*; Qian, Jianjun; Dong, Yangwei; Wong, Waikeung The devil is in the detail: deep feature based disguised face recognition method
54 Lv, Miao-Miao; Chen, Si-Bao*; Luo, Bin LSAM: Local Spatial Attention Module
55 Wang, Jue*; Ji, Fanfan; Yuan, Xiaotong Pruning Deep Convolutional Neural Networks via Gradient Support Pursuit
56 Li, Dandan; Zhou, Yuan* Soft-Root-Sign: A New Bounded Neural Activation Function
57 Liu, Yueguo; Du, Xiuquan* DUDA: Deep Unsupervised Domain Adaptation learning for Multi-Sequence Cardiac MR Image Segmentation
58 Huang, Jiashuang*; Li, Xu; Wang, Mingliang; Zhang, Daoqiang Hierarchical Representation Learning of Dynamic Brain Networks for Schizophrenia Diagnosis
59 Yue, Huihui; Yin, Xiangjun* MS-DRDNet: Optimization-Inspired Deep Compressive Sensing Network for MRI
60 Junkai, Fang*; Gu, Xiaoling Fashion-Sketcher: A Model for Producing Fashion Sketches of Multiple Categories
61 Fan, Chenyou*; Liu, Ping Federated Generative Adversarial Learning
62 Wang, Jiahao*; Du, Zhengyin; Wang, Yunhong; Li, Annan Assessing Action Auality via Attentive Spatio-temporal Convolutional Networks
63 Ma, Runze; Xu, Shugong* TeeRNN: A Three-way RNN Through Both Time and Feature for Speech Separation