/

En

宣读论文的要求:每篇论文的宣读时间为10分钟(包含提问环节)


Oral Session 1:3D Computer Vision & Pose Estimation
 • 时间:10月17日 / October 17 14:10-15:00
 • 地点:多功能中厅
 • 主持人:彭宇新、张兆翔
时间 报告人 报告题目
14:10-14:20 Wang, Rong*; Zha, Wenzhong; Meng, Xiangrui; Meng, Fanle; Wu, Yuhang; Ge, Jianjun; Gu, Dongbing Semantic Ground Plane Constraint in Visual SLAM for Indoor Scenes
14:20-14:30 Liu, Qing*; Cheng, keyang; wu, bin Person Search via Anchor-free Detection and Part-based Group Feature Similarity Estimation
14:30-14:40 Zhao, yifan*; Xie, Jin; Qian, Jianjun; Yang, Jian Yang PUI-Net: A Point Cloud Upsampling and Inpainting Network
14:40-14:50 Du, Shuncheng*; Wang, Yigang; Wu, Zizhao Multi-Human Parsing with Pose and Boundary Guidance
14:50-15:00 Lin, Shuoyan; Tang, Jianxiong; Feng, Zhanxiang; Lai, Jian-Huang* Deep Face Recognition Based on Penalty Cosface
Oral Session 2:Pattern Recognition and Application
 • 时间:10月17日 / October 17 14:10-15:00
 • 地点:多功能南厅
 • 主持人:卢湖川、山世光
时间 报告人 报告题目
14:10-14:20 Li, Tianyu; Wu, Xinxiao* Hierarchical Matching and Reasoning for Action Localization via Language Query
14:20-14:30 Shao, Guowan*; Liu, Fanmao; Peng, Chunjiang Semi-supervised Uncertain Linear Discriminant Analysis
14:30-14:40 Li, Keyu*; Wang, Nannan; Gao, Xinbo Feature Space based Loss for Face Photo-Sketch Synthesis
14:40-14:50 Yan, Kangming; Zhou, Yuan* Underwater Image Processing by an Adversarial Network with Feedback Control
14:50-15:00 Bu, Yuanyang*; zhao, yongqiang; Chan, Jonathan Cheung-Wai Hyperspectral Image Super-resolution via Self-projected Smooth Prior
Oral Session 3:Low-level Vision and Image Processing
 • 时间:10月17日/ October 17 14:10-15:00
 • 地点:多功能北厅
 • 主持人:孙哲南、白翔
时间 报告人 报告题目
14:10-14:20 Yang, Yang; Guo, Xiaojie* Generative Landmark Guided Face Inpainting
14:20-14:30 Yang, Yunchu; Wang, Xiumei*; Gao, Xinbo; Hui, Zheng Lightweight Image Super-Resolution with Local Attention Enhancement
14:30-14:40 Xin, Jingwei; Jiang, Xinrui; Wang, Nannan*; Li, Jie; Gao, Xinbo Image Super-Resolution via Deep Feature Recalibration Network
14:40-14:50 Zhao, Liling*; Sun, Quansen Image Super-Resolution Based on Non-Local Convolutional Neural Network
14:50-15:00 He, Renjie*; Yang , Jia Qi; Guo, Xintao; Shi, Zhongke Variational Regularized Single Image Dehazing
Oral Session 4:Motion and Tracking
 • 时间:10月18日/ October 18 14:10-15:00
 • 地点:多功能中厅
 • 主持人:耿新、鲁继文
时间 报告人 报告题目
14:10-14:20 Yang, Biao; He, CaiZhen* An Adversarial Learned Trajectory Predictor with Knowledge-rich Latent Variables
14:20-14:30 Zhou, Zongwei *; Li, Yangxi; Gao, Jin; Xing, Junliang; Li , Liang; Hu, Weiming Anchor-Free One-Stage Online Multi-Object Tracking
14:30-14:40 Bai, Yan*; Huang, Weiquan; Wang, Yin Intra-Camera Supervised Person Re-ID By Tracklet Level Classifier
14:40-14:50 Chen, Kunfeng; Pan, Zhisong*; Wang, Jiabao; Jiao, Shanshan; Zeng, Zhicheng; Miao, Zhuang Joint Feature Learning Network for Visible-Infrared Person Re-Identification
14:50-15:00 Sun, mingjun; Yang, Hua*; Zhai, Guangtao WEAKLY SUPERVISED PEDESTRIAN ATTRIBUTE RECOGNITION WITH ATTENTION IN LATENT SPACE
Oral Session 5:Object Detection and Recognition
 • 时间:10月18日/ October 18 14:10-15:00
 • 地点:多功能南厅
 • 主持人:郑伟诗、潘金山
时间 报告人 报告题目
14:10-14:20 Tan, Zhenxiong*; Hui, Tianrui; Chen , Jinyu; liu, si Multi-Granularity Multimodal Feature Interaction for Referring Image Segmentation
14:20-14:30 Zheng, Shaofei; Tang, Bangjie; Pan, Huadong*; Zhang, Xingming; Yin, Jun Grouping and Recurrent Feature Encoding Based Multi-task Learning for Pedestrian Attribute Recognition
14:30-14:40 Tao, Yu; HU, Jian-Fang*; ZHENG, WEI-SHI Aggregating Spatio-temporal Context for Video Object Segmentation
14:40-14:50 Jia, Qifei; Wei, Shikui*; Yufeng, Zhao R-PFN: Towards Precise Object Detection by Recurrent Pyramidal Feature Fusion
14:50-15:00 Zhang, Mingyue*; Huan, Zhaoxin; Shang, Lin Micro-Expression Recognition Using Micro-Variation Boosted Heat Areas
Oral Session 6:Neural Network and Deep Learning
 • 时间:10月18日/ October 18 14:10-15:00
 • 地点:多功能北厅
 • 主持人:刘光灿、刘日升
时间 报告人 报告题目
14:10-14:20 Luo, Mengqing; Yan, Hui* Adaptive Attributed Network Embedding for Community Detection
14:20-14:30 Liu, Xiaona; Zhao, Yang*; Chen, Yuan; Jia, Wei; Wang, Ronggang; Liu, Xiaoping Estimated Exposure Guided Reconstruction Model for Low-Light Image Enhancement
14:30-14:40 Xing, Zhening; Wen, Jinghuan; Ma, Huimin* Cross-Domain Disentangle Network
14:40-14:50 Xiong, Shou-Jiu; Chen, Si-Bao*; Ding, Chris; Luo, Bin Large-scale Network Representation Learning Based on Improved Louvain Algorithm and Deep Autoencoder
14:50-15:00 Le, Geng*; Li, Panming; Zhu, Weifang; Chen, Xinjian M2E-Net: Multiscale Morphological Enhancement Network for Retinal Vessel Segmentation